THỎA THUẬN SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và Công ty Cổ phần Beat Việt Nam (“BEATVN” hoặc “chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại sản phẩm, dịch vụ (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) liên quan tới ứng dụng Hit (“Hit”) của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này. Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả và/hoặc tên chủ thể sở hữu quyền tác giả của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. Cụ thể, khi bạn lựa chọn một bài báo, bạn sẽ được: (i) đọc nội dung của bài báo trên Hit; và/hoặc (ii) kết nối tới website chứa bài báo đó (sau đây gọi là “website được kết nối”).

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào Hit vì bất kỳ lý do nào.

I. Thỏa thuận sử dụng

1. Cam kết sử dụng Dịch vụ

(i) Bạn có đủ tuổi theo luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc, và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận Dịch vụ theo pháp luật hiện hành áp dụng đối với địa điểm của bạn, hoặc theo phạm vi pháp luật liên quan khác, hoặc bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với Thỏa thuận này.

(ii) Bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ email, số điện thoại và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện việc đăng ký cũng như sửa đổi, bổ sung các thông tin này;

(iii) Bạn tự chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sử dụng các thông tin tài, tài nguyên, nhận xét, đánh giá, bình luận đăng tải trên Hit; và

(iv) Bồi thường thiệt hại cho BEATVN khi có hành sử dụng dụng các thông tin tài, tài nguyên, nhận xét, đánh giá, bình luận đăng tải trên Hit trái quy định trong Thỏa thuận này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

BEATVN sở hữu và duy trì mọi quyền sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình trong phạm vi pháp luật cho phép nhưng BEATVN không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung các bài báo tại các website được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo thuộc về các website được kết nối, theo quy định của pháp luật. Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan tới hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn đối với các website được kết nối.

3. Giới hạn trách nhiệm và sử dụng

BEATVN không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối đăng tải trên Hit. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin từ các website này.

BEATVN, theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm các hành vi sử dụng thông tin và tài nguyên trên Hit và sử dụng các nhận xét, đánh giá, bình luận đăng tải trên Hit vào các việc sau:

(i) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

(ii) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

(iii) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;

(iv) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

(v) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

(vi) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn, cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại, và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ.

Bạn không được sử dụng Dịch vụ để:

(i) Bán một sản phẩm hay dịch vụ nào khác;

(ii) Tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại;

(iii) Định dạng lại Dịch vụ và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ.

4. Chấm dứt sử dụng Dịch vụ

BEATVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. BEATVN cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

BEATVN có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

5. Thay đổi điều khoản sử dụng

Các điều khoản tại Thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới bạn. Những thông tin sửa đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi đăng tải trên Hit. Vì vậy, mỗi khi sử dụng Dịch vụ, bạn cần phải xem lại nội dung của Thỏa thuận để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể trên Hit, bạn sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các Dịch vụ đó.

II. Thỏa thuận bảo mật

1. Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, ví dụ như họ tên, địa chỉ email và các thông tin khác do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài Dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm.

Bên cạnh các thông tin do bạn cung cấp, bạn cũng cho phép hệ thống của Hit sử dụng các biện pháp kỹ thuật khác để lưu lại những thông tin liên quan tới bạn như hoạt động của bạn trên Hit và các thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn như URL, địa chỉ IP, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Các thông tin cá nhân của bạn và thông tin liên quan tới bạn được Hit lưu lại sau đây gọi chung là “thông tin của bạn

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng các thông tin của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ, liên lạc với bạn để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của Hit hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của Hit và Dịch vụ cũng như cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, bao gồm cả nội dung và quảng cáo.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

(i) Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba; và/hoặc

(ii) Các thông tin của bạn đã được bộc lộ công khai trước và sau thời điểm bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi; và/hoặc

(iii) Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v... theo quy định pháp luật; và/hoặc

(iv) Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu Hit và Dịch vụ; và/hoặc

(v) Thông tin là thông tin vô danh về khách ghé thăm Hit. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Hit và cách họ sử dụng Dịch vụ.

4. Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sử đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống Hit. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

5. Bảo mật

Dịch vụ của chúng tôi được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chi tiết chúng tôi có được từ việc duy trì các dịch vụ giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà chúng tôi cho là bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.

Chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ bạn và Hit khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế BEATVN không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.